Ứng viên tiềm năng

Kinh nghiệm có được nhờ thời gian làm việc, mức độ thấu hiểu công việc của những người làm việc lâu năm.

Đầu trang