Phát triển kỹ năng bản thân

Tại Ceva, tương lai luôn rộng mở...

Một khi làm việc trong Ceva, mọi nhân viên sẽ học được cách đối mặt và giải quyết các vấn đề trong công việc, từ các kinh nghiệm thực tế mỗi ngày, từ các đồng nghiệp, hoặc từ các khóa đào tạo và huấn luyện của chúng tôi.

Cải thiện các kỹ năng

Để giúp nhân viên phát triển năng lực bản thân, Ceva có các khóa huấn luyện và hướng dẫn phù hợp cho mỗi trường hợp. Huấn luyện ở cả mặt chuyên môn trong công việc và các kỹ năng mềm, từ đó sẽ có được các kỹ năng cần thiết; và khi bắt đầu vị trí mới, các đồng nghiệp đầy kinh nghiệm sẽ sẵn sàng chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm đang có.

Sự luân chuyển trong nội bộ công ty và trên mạng lưới công ty toàn cầu

Ceva chúng tôi nghĩ rằng tạo điều kiện cho mọi người khi luân chuyển công việc là một việc vô cùng đúng đắn để mỗi người có cơ hội phát huy khả năng và tiềm lực bản thân. Luân chuyển công việc có thể là gia tăng những công việc sẽ chịu trách nhiệm, hoặc đơn giản chỉ là thay đổi công việc, thay đổi lĩnh vực làm việc hoặc thay đổi nơi làm việc. Có rất nhiều cách để làm việc với chúng tôi trên thế giới – từ một công việc được chuyển nhượng hoàn toàn hoặc một dự án đặc biệt nào đó.

Đầu trang