Phát triển kỹ năng bản thân

Tại Ceva, tương lai luôn rộng mở...

Một khi làm việc với chúng tôi, bạn sẽ học được cách đối mặt và giải quyết vấn đề trong công việc, từ các kinh nghiệm thực tế mỗi ngày, từ các đồng nghiệp, hoặc từ các khóa đào tạo và huấn luyện của chúng tôi.

Cải thiện các kỹ năng

Để giúp bạn phát triển năng lực bản thân, chúng tôi huấn luyện và hướng dẫn cho bạn. Huấn luyện ở cả mặt chuyên môn trong công việc và các kỹ năng mềm, từ đó bạn sẽ có được các kỹ năng cần thiết. Và khi bạn bắt đầu vị trí mới, các thành viên đầy kinh nghiệm sẽ chia sẻ với bạn những kiến thức họ có với bạn.

Sự luân chuyển trong nội bộ công ty và trên mạng lưới công ty toàn cầu

Chúng tôi nghĩ rằng rốt tốt nếu tạo điều kiện cho mọi người khi luân chuyển. Có thể đó sẽ là sự gia tăng mảng bạn chịu trách nhiệm, hoặc đơn giản chỉ là thay đổi công việc, thay đổi lĩnh vực hoặc thay đổi nơi làm việc. Có rất nhiều cách để làm việc với chúng tôi trên thế giới – từ một công việc được chuyển nhượng hoàn toàn hoặc một dự án đặc biệt nào đó.

Đầu trang